Parani 帕拉力產品綜合比較表

功能/型號   M10(舊版) M10 Boom
(新版)
M10 Wired
(新版)
A10 Boom A10 Wired A20
藍牙 藍牙版本 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
藍牙規範 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
一般 支援安全帽類型 3/4或可樂帽 3/4或可樂帽 全罩 3/4或可樂帽 全罩 3/4及全罩
使用者介面 Jog Dial
+ 1按鈕
Jog Dial
+ 1按鈕
Jog Dial
+ 1按鈕
3按鈕 3按鈕 3按鈕
USB
類型
USB type C USB type C USB type C USB type C USB type C USB type C
LCD顯示幕 O O O O O O
安裝 快拆夾具
或雙面膠
快拆夾具
或雙面膠
快拆夾具
或雙面膠
快拆夾具
或雙面膠
快拆夾具
或雙面膠
快拆夾具
或雙面膠
輔助輸入埠 X X X X X X
耳機輸出埠 X X X X X X
通話時間
(小時)
8 8 8 8 8 16
充電中使用 X X X O O O
功能/型號   M10(舊版) M10 Boom
(新版)
M10 Wired
(新版)
A10 Boom A10 Wired A20
電話 聲控接聽
電話
X X X X X X
呼叫手機
語音助理
O O O O O O
速撥 O O O O O O
重撥
最後號碼
O O O O O O
功能/型號   M10(舊版) M10 Boom
(新版)
M10 Wired
(新版)
A10 Boom A10 Wired A20
對講 最大多方
對講數量
4 4 4 4 4 4
對講距離*
(m)
1000 1000 1000 1000 1000 1000
可記憶配對
最大數量
3 3 3 3 3 3
聲控對講 X X X X X X
它牌耳機
配對
X X X X X X
功能/型號   M10(舊版) M10 Boom
(新版)
M10 Wired
(新版)
A10 Boom A10 Wired A20
特色功能 手機APP X X X X X X
FM收音機 O X X X X X
第二手機
配對
O O O O O O
雙A2DP支援 第二手機配對不支援A2DP 第二手機配對不支援A2DP 第二手機配對不支援A2DP 第二手機配對不支援A2DP 第二手機配對不支援A2DP 第二手機配對不支援A2DP
音訊多工/
音訊覆疊
X X X X X X
語音提示 有 (11國語言) 有 (11國語言) 有 (11國語言) 有 (11國語言) 有 (11國語言) 有 (11國語言)
側音 X X X X X X
音樂分享 X X X X X X
先進
噪音控制
X X X O O O
韌體更新 O O O O O O
快速充電 X X X X X X
* 空曠區域直線距離

台灣區總代理 捷盟創新國際股份有限公司
台北市北投區大興街13號1樓 (02)2893-0750 Mon.~Fri. 09:00~18:00